Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017.

IPLOS er et historisk register. Fra og med 2017 inngår IPLOS-opplysningene i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 9 bokstav b, og regulert av forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (lovdata.no). IPLOS-registeret ble etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (lovdata.no).

Helsedirektoratet er dataansvarlig og databehandler.

Variabler

variabelliste for IPLOS-registeret (xlsx) kan du se hvilke data som ligger i registeret. IPLOS-registeret utleverer kun data som er relevante og nødvendige for prosjektet.

 

Kriterier for tilgang til data

Datakildene har ulike formål og reguleres av ulike lover og forskrifter. For å få tilgang på opplysninger fra datakildene må det du planlegger å bruke opplysningene til være i henhold til datakildens formål.

Hvilke typer godkjenninger og dokumenter du må fremlegge for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Formålet med IPLOS-registeret

Formålet med IPLOS er nedfelt i IPLOS-forskriften § 1-3 (lovdata.no), som sier at formålet med registeret er å gi grunnlag for

  • overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og styring av helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen
  • forskning
  • utarbeidelse av nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk

Kobling av data fra andre kilder

Tilgjengeliggjøring av koblede data krever godkjent søknad både for IPLOS-registeret og de andre registrene man skal koble med.

IPLOS-forskriften krever at data må leveres ut i anonym form. Når variabler som kommune, alder og andre kjennetegn kombineres øker sjansen for å identifisere enkeltindivider. Det er dataansvarlig som har ansvar for å vurdere muligheten for indirekte identifisering. Tiltak for å gjøre data anonyme kan være å

  • gruppere identifiserende variabler som alder til aldersgrupper, kommuner til fylker og datoer til tidsperioder
  • redusere antall variabler
  • vurdere om statistikk (aggregerte tall) er tilstrekkelig

Det er ikke mulig å fullt ut vurdere om data vil bli anonyme før koblingen er gjennomført. Det er SSB som utfører koblingen og gjør den endelige vurderingen av anonymitet. Dette gjøres i samarbeid med søkeren.

Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare data fra IPLOS-registeret, forutsatt at søknaden er i tråd med formålet i IPLOS-forskriften.

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.

Opprett søknad

Søknad ved andre formål enn forskning 

Om det ønskes opplysninger til andre formål enn forskning, skal du ikke bruke søknadsskjema på helsedata.no.

Du finner mer informasjon om hvor søknaden skal sendes og hvilket søknadsskjema du skal bruke på hjemmesiden til IPLOS-registeret (helsedirektoratet.no).

Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

Pris og leveringsfrister

Helsedirektoratet vurderer søknaden og svarer innen 30 dager. Det er SSB som utleverer data fra IPLOS og du bli fakturert etter gjeldende satser i SSB.

Kontakt