Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

IPLOS-registeret inneholder informasjon om personer som har søkt om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007-2017.

IPLOS er et historisk register. Fra og med 2017 inngår IPLOS-opplysningene i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 9 bokstav b, og regulert av forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (lovdata.no). IPLOS-registeret ble etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (lovdata.no).

Helsedirektoratet er dataansvarlig og databehandler.

Formålet med IPLOS-registeret

Formålet med IPLOS er nedfelt i IPLOS-forskriften § 1-3 (lovdata.no), som sier at formålet med registeret er å gi grunnlag for

  • overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og styring av helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen
  • forskning
  • utarbeidelse av nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk

Variabelliste for IPLOS-registeret

variabelliste for IPLOS-registeret (xlsx) kan du se hvilke data som ligger i registeret. IPLOS-registeret utleverer kun data som er relevante og nødvendige for prosjektet.

IPLOS-data koblet med andre personidentifiserbare data

Tilgjengeliggjøring av koblede data krever godkjent søknad både for IPLOS-registeret og de andre registrene man skal koble med.

IPLOS-forskriften krever at data må leveres ut i anonym form. Når variabler som kommune, alder og andre kjennetegn kombineres øker sjansen for å identifisere enkeltindivider. Det er dataansvarlig som har ansvar for å vurdere muligheten for indirekte identifisering. Tiltak for å gjøre data anonyme kan være å

  • gruppere identifiserende variabler som alder til aldersgrupper, kommuner til fylker og datoer til tidsperioder
  • redusere antall variabler
  • vurdere om statistikk (aggregerte tall) er tilstrekkelig

Det er ikke mulig å fullt ut vurdere om data vil bli anonyme før koblingen er gjennomført. Det er SSB som utfører koblingen og gjør den endelige vurderingen av anonymitet. Dette gjøres i samarbeid med søkeren.

Datatilgang

Du kan søke om både statistikk (aggregerte data) og personidentifiserbare data fra IPLOS-registeret, forutsatt at søknaden er i tråd med formålet i IPLOS-forskriften.

Søke om data til forskningsprosjekter

Prosjekter med forskning som formål skal bruke søknadsskjemaene på helsedata.no. Vi anbefaler at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Søknad ved andre formål

Om det ønskes opplysninger til andre formål enn forskning, skal du ikke bruke søknadsskjema på helsedata.no.

Du finner mer informasjon om hvor søknaden skal sendes og hvilket søknadsskjema du skal bruke på hjemmesiden til IPLOS-registeret (helsedirektoratet.no).

Har du spørsmål, kontakt helseregistre@helsedir.no

Pris og leveringsfrister

Helsedirektoratet vurderer søknaden og svarer innen 30 dager. Det er SSB som utleverer data fra IPLOS og du bli fakturert etter gjeldende satser i SSB.

Kontakt