Norsk tonsilleregister

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som har fått kirurgisk behandling (tonsillektomi eller tonsillotomi) for sykdom og plager relatert til svelgtonsiller (mandler).

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til lik praksis rundt indiksjon for tonsilleinngrep, og når vi bør velge mellom tonsillektomi og tonsillotomi.
  • kartlegge postoperative tonsilleblødninger, smerter og infeksjoner.
  • dokumentere behandlingseffekt og varighet.
  • gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet.
  • danne grunnlag for forskning og bidra til økt forskningsbasert kunnskap om
   inngrepet og behandlingen av aktuelle tilstander.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. St. Olavs hospital HF er  databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du kan lese mer om registeret og tilhørende variabler i egen registerbeskrivelse og hvordan du får utlevert data på registerets egen nettside

  Kontakt Siri Wennberg, registerkoordinator 47663704