Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av brystkreft for kvinner i Norge fra og med 2009.

  Opplysningene innebærer informasjon om:

  • utredning: hormonreseptorstatus, Ki67, utført bildediagnostikk, TNM
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging av pasientene: kontroll og tilbakefall av kreftsykdom

  Behandlingene som registreres inkluderer ofte ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling. 

  Formålet med registeret er å:

  • kartlegge endringer i nasjonale retningslinjer for diagnostikk og og behandling av brystkreft følges opp, og til å evaluere effekten av de tiltak som gjennomføres.
  • følge opp behandling av brystkreft.
  • evaluere effekten av tiltakene som gjennomføres.

  Datatilgang

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

   

  Forvalter Kreftregisteret