NPR - Venteliste

  NPR sitt datagrunnlag for venteliste baserer seg på data om henvisninger, dvs. tidsperioden fra en ekstern henvisning mottas i spesialisthelsetjenesten til ventetiden avsluttes.

  Ventetiden avsluttes enten ved at pasienten starter på den helsehjelp vedkommende er vurdert å ha behov for, eller at ventetiden avsluttes av andre årsaker.

  Datagrunnlaget inneholder informasjon om pasienten, om henvisningen og hvilke vurderinger som gjøres av spesialisthelsetjenesten med hensyn på hvilken helsehjelp pasienten skal motta og til hvilken tid. Informasjon om pasientrettigheter, som tid til vurdering og fristfastsettelse for helsehjelp, er sentralt. 

  NPR har ventelistedata for somatiske sykehus, psykisk helsevern (PHV og PHBU) og spesialisert rusbehandling (TSB). Ventelistedata baserer seg på to ulike rapporteringsformat, Ventsys og NPR-melding. Ventsys er det gamle formatet og ble brukt fram til 2011. I perioden 2008 - 2011 pågikk en godkjenningsprosess av rapporteringsenhetene for overgang til rapportering av henvisningsinformasjon fra NPR-melding. Antall godkjente helseforetak/ institusjoner økte gjennom hele denne perioden til overgangen var fullført i 2011. Ventsys inneholdt ikke informasjon om frist for nødvendig helsehjelp, utfall av vurdering av henvisning, datoer for utsettelser, informasjon om Fritt behandlingsvalg eller debitor.

  Se rundskriv om ventelisterapportering til NPR: (Rundskriv IS-2331)(pdf).

  NPR publiserer månedlig og tertialvis ventelistestatistikk.

  Se NPR sine statistikksider om ventetider og pasientrettigheter

  Kvaliteten i rapporteringen av ventelistedata til NPR har vært gjennomgått i to rapporter:


  NORSK PASIENTREGISTER 
  Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
  Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

  Full tittel

  NPR - VENTELISTE

  Identifikasjonsnummer

  VENTELISTE

  Produksjonsdato

  2018-04-12

  Variabler Se 48 variabler