NPR - Psykisk helsevern for voksne

  Norsk pasientregister (NPR) sitt datagrunnlag for psykisk helsevern for voksne inkluderer all aktivitet innen psykisk helsevern ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.

  Aktivitet hos private psykologspesialister og psykiatere er ikke med. Disse er representert i egne datasett tilpasset den polikliniske aktiviteten de utøver. Private institusjoner er en del av spesialisthelsetjenesten når aktiviteten er finansiert gjennom en avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjonen er med i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg.

  NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold, både det som er ISF-finansiert og det som har annen statlig finansiering.

  Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på. Psykisk helsevern voksne og TSB er flere steder organisert sammen, og skillet mellom disse sektorene kan være vanskelig å finne. I inndelingen i data fra NPR er det valgt å følge et organisatorisk skille likt det som gjøres i SSB og i SAMDATA. Med denne inndelingen ser vi at noen pasienter med rusrelatert hovedtilstandskode eller fagområde får sin helsehjelp i psykisk helsevern.

  NORSK PASIENTREGISTER 
  Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.

  Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

  Full tittel

  NPR - PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE

  Identifikasjonsnummer

  PHV

  Produksjonsdato

  2018-04-12

  Kontakt
  Variabler Se 99 variabler