NPR - Psykisk helsevern for barn og unge

  Norsk pasientregister sitt datagrunnlag for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) inkluderer all aktivitet innen psykisk helsevern ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.

  En liten andel av helsehjelpen innen psykisk helsevern for barn og unge ytes hos private psykologspesialister og psykiatere. Data for denne aktiviteten inngår i data for avtalespesialister psykisk helsevern.

  Private institusjoner er en del av spesialisthelsetjenesten når aktiviteten er finansiert gjennom en avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjonen er med i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg.

  NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold, både det som er ISF-finansiert og det som har annen statlig finansiering.

  Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på.

  NORSK PASIENTREGISTER 
  Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
  Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

  Full tittel

  NPR - PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE

  Identifikasjonsnummer

  BUP

  Produksjonsdato

  2018-04-12

  Kontakt