Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

  Registeret inneholder opplysninger fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. 

  Formålet med IPLOS er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten. 

  Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 9 bokstav b, og regulert av forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  For å benytte elektronisk søknadsskjema for tilgang til data, må du logge deg inn via Altinn. 

  Forvalter Helsedirektoratet