Helsedirektoratet

  Helsedirektoratet er et fag- og myndighetsorgan som er databehandlingsansvarlig for 4 helseregistre.

  Opplysningene i helseregistrene ved Helsedirektoratet reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

  Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost helseregistre@helsedir.no.

  14 datakilder
  • Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

   Registeret inneholder opplysninger fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. 

   Formålet med IPLOS er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten. 

   Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 9 bokstav b, og regulert av forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

   Datatilgang

   For å benytte elektronisk søknadsskjema for tilgang til data, må du logge deg inn via Altinn. 

   Se mer
  • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

   Registeret er tilgjenglig fra 5. april 2018, og inneholder opplysninger om alle innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune.

   Her skal du kunne søke om data, be om innsyn i egne helsedata eller reservere deg.

   Registeret er et sentralt helseregister. Det er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

   Datatilgang

   Du finner metadata om variabler via Health Registries for Research (HRR).  

   For å benytte elektronisk søknadsskjema for tilgang til data, må du logge deg inn gjennom Altinn. Les mer om hvordan du får tilgang til data fra KPR.

    

   Se mer
  • Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)

   Registeret inneholder opplysninger om regninger fra helsetjenester, som pasienter har fått refundert av staten.

   Nærmere beskrevet inneholder KURH informasjon om:

   • Behandler (praksistype, spesialitet, praksiskommune)

   • Pasient (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder, diagnose)

   • Dato og klokkeslett

   • Takster

   • Fritakstgrunn for egenandel

   • Egenandel betalt av pasienten

   • Refusjon (fra staten til behandler)

   • Saksbehandling og resultat i HELFO, for eksempel om en regning er avvist eller godkjent.

    

   Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Det er hjemlet i forvaltningsloven og personopplysningsloven. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

   Datatilgang

   For å benytte elektronisk søknadsskjema for tilgang til data, må du logge deg inn gjennom Altinn. 

    

   Se mer
  • NPR - Situasjon ved behandlingsstart (russituasjon)

   Datasettet gir informasjon om pasientens rushistorikk og rusmiddelbruk, samt informasjon om psykisk helse, boligforhold og omsorgssituasjon.

   Norsk pasientregister (NPR) sitt datagrunnlag innen TSB inkluderer alle sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.

   Når en pasient er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmiddelmisbruk (TSB) og påbegynner behandlingen skal det registreres opplysninger om pasientens situasjon ved behandlingsstart.

   Situasjon ved behandlingsstart skal registreres også når behandlingen gis ved en enhet organisatorisk underlagt psykisk helsevern.  Se skjema: Situasjon ved behandlingsstart (pdf).

   De private rusinstitusjonene utgjør et betydelig bidrag til helsehjelpen i denne sektoren. Private institusjoner er en del av spesialisthelsetjenesten når aktiviteten er finansiert gjennom en avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjonen er med i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg.

   TSB ble egen sektor i spesialisthelsetjenesten i 2007, og rapporteringen fra sektoren kom i gang fra 2009. Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på.

   Psykisk helsevern voksne og TSB er flere steder organisert sammen, og skillet mellom disse sektorene kan være vanskelig å finne. I inndelingen i data fra NPR er det valgt å følge et organisatorisk skille likt det som gjøres i SSB og i SAMDATA. Med denne inndelingen ser vi at noen pasienter med rusrelatert hovedtilstandskode eller fagområde får sin helsehjelp i psykisk helsevern.

   Registreringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (pdf)

   NORSK PASIENTREGISTER
   Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.
   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel 

   NPR - SITUASJON VED BEHANDLINGSSTART

   Identifikasjonsnummer

   RSIT

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - Psykisk helsevern for voksne

   Norsk pasientregister (NPR) sitt datagrunnlag for psykisk helsevern for voksne inkluderer all aktivitet innen psykisk helsevern ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.

   Aktivitet hos private psykologspesialister og psykiatere er ikke med. Disse er representert i egne datasett tilpasset den polikliniske aktiviteten de utøver. Private institusjoner er en del av spesialisthelsetjenesten når aktiviteten er finansiert gjennom en avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjonen er med i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg.

   NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold, både det som er ISF-finansiert og det som har annen statlig finansiering.

   Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på. Psykisk helsevern voksne og TSB er flere steder organisert sammen, og skillet mellom disse sektorene kan være vanskelig å finne. I inndelingen i data fra NPR er det valgt å følge et organisatorisk skille likt det som gjøres i SSB og i SAMDATA. Med denne inndelingen ser vi at noen pasienter med rusrelatert hovedtilstandskode eller fagområde får sin helsehjelp i psykisk helsevern.

   NORSK PASIENTREGISTER 
   Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.

   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel

   NPR - PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE

   Identifikasjonsnummer

   PHV

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - Somatikk

   Datagrunnlaget inkluderer blant annet aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse.

   Norsk pasientregister (NPR) sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering.

   Se regelverk for innsatsstyrt finansiering - ISF - og DRG-systemet.

   NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk for somatisk spesialisthelsetjeneste avviker noe fra datagrunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF) og datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrå (SSB).

   • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) registrert som er finansiert gjennom ISF.
   • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret fra sitt datagrunnlag. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

   NORSK PASIENTREGISTER

   Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.

   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full Tittel

   NPR - SOMATIKK

   Identifikasjonsnummer

   SOMATIKK

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - Skadedata

   Informasjon om ulykker og skader behandlet ved akuttmottak ved somatiske sykehus, legevakter knyttet til sykehus og enkelte kommunale legevakter.

   Informasjonen som rapporteres tilsvarer felles minimum datasett (FMDS) i WHO/CDC-guidelines. Det skal rapporteres FMDS for alle skadetilfeller som behandles i sykehus og ved de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.

   Se registreringsveiledere for mer informasjon.

   NORSK PASIENTREGISTER 
   Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten.

   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel

   NPR - SKADEDATA

   Identifikasjonsnummer

   SKADEDATA

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - Rehabiliteringsinstitusjoner

   NPR sitt datagrunnlag for rehabiliteringsinstitusjoner inneholder informasjon om opptrening av funksjonssvikt etter blant annet sykdom og skader i muskel/skjelett- og nervesystem.

   Rehabiliteringsinstitusjonene er finansiert gjennom avtale med et regionalt helseforetak. RHF-ene kjøper et gitt antall plasser innenfor alle diagnosegrupper (ytelser). Det er disse oppholdene som rapporteres til NPR. 

   Opphold gjennom NAV, selvbetalende opphold og forsikringsfinansierte opphold er ikke inkludert.

   Fra 2006-2013 var det en egen record for private rehabiliteringsinstitusjoner. Fra 2014 rapporteres det på NPR-melding, i tråd med det som rapporteres for somatikk forøvrig.

   NORSK PASIENTREGISTER 
   NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel

   NPR - REHABILITERINGSINSTITUSJONER

   Identifikasjonsnummer

   REHAB

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - Psykisk helsevern for barn og unge

   Norsk pasientregister sitt datagrunnlag for psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) inkluderer all aktivitet innen psykisk helsevern ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.

   En liten andel av helsehjelpen innen psykisk helsevern for barn og unge ytes hos private psykologspesialister og psykiatere. Data for denne aktiviteten inngår i data for avtalespesialister psykisk helsevern.

   Private institusjoner er en del av spesialisthelsetjenesten når aktiviteten er finansiert gjennom en avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjonen er med i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg.

   NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold, både det som er ISF-finansiert og det som har annen statlig finansiering.

   Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på.

   NORSK PASIENTREGISTER 
   Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel

   NPR - PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE

   Identifikasjonsnummer

   BUP

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - Avtalespesialister Somatikk

   NPR sitt datagrunnlag for Avtalespesialister Somatikk inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse.

   Somatiske avtalespesialister mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

   NORSK PASIENTREGISTER 
   Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel

   NPR - AVTALESPESIALISTER SOMATIKK

   Identifikasjonsnummer

   ASPSOM

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - Avtalespesialister Psykisk Helsevern for Voksne

   NPR sitt datagrunnlag for Avtalespesialister Psykisk Helsevern for Voksne inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse.

   Avtalespesialister innen psykologi og psykiatri mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

   NORSK PASIENTREGISTER 
   Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel

   NPR - AVTALESPESIALISTER PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE

   Identifikasjonsnummer

   ASPPHV

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - AMK-sentraler

   Helsedirektoratet publiserer data fra prehospitale tjenester med bakgrunn i innrapportert data fra alle landets AMK- sentraler.

   I henhold til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus skal AMK-sentralene håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand på medisinsk nødnummer 1-1-3 og andre dedikerte kommunikasjonslinjer.

   Etter en henvendelsen skal AMK-sentralene foreta nødvendige prioriteringer, iverksette nødvendige tiltak for å kunne løse oppdragene på en forsvarlig måte og gi medisinsk faglige råd og veiledning.

   Innrapporterte data omfatter også andre tjenester fra AMK, som koordinering av ambulanseoppdrag (bestilte oppdrag) og formidling av øyeblikkelig hjelp-innleggelser. 
   Alle landets AMK-sentraler skal rapportere aktivitet til NPR.

   • Henvendelser til AMK-sentralene; tidspunkt, sambandsvei, innringer 
   • Hendelser med hastegrad og iverksatte tiltak 
   • Responstider; AMK-reaksjonstid og prehospital responstid 
   • Hendelses- og leveringssted 
   • Pasient; kjønn og bostedsopplysninger

   Se registreringsveileder for informasjon om rapporteringskriterier

   NORSK PASIENTREGISTER 
   Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel

   NPR - AMK-SENTRALER

   Identifikasjonsnummer

   AMK

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - Venteliste

   NPR sitt datagrunnlag for venteliste baserer seg på data om henvisninger, dvs. tidsperioden fra en ekstern henvisning mottas i spesialisthelsetjenesten til ventetiden avsluttes.

   Ventetiden avsluttes enten ved at pasienten starter på den helsehjelp vedkommende er vurdert å ha behov for, eller at ventetiden avsluttes av andre årsaker.

   Datagrunnlaget inneholder informasjon om pasienten, om henvisningen og hvilke vurderinger som gjøres av spesialisthelsetjenesten med hensyn på hvilken helsehjelp pasienten skal motta og til hvilken tid. Informasjon om pasientrettigheter, som tid til vurdering og fristfastsettelse for helsehjelp, er sentralt. 

   NPR har ventelistedata for somatiske sykehus, psykisk helsevern (PHV og PHBU) og spesialisert rusbehandling (TSB). Ventelistedata baserer seg på to ulike rapporteringsformat, Ventsys og NPR-melding. Ventsys er det gamle formatet og ble brukt fram til 2011. I perioden 2008 - 2011 pågikk en godkjenningsprosess av rapporteringsenhetene for overgang til rapportering av henvisningsinformasjon fra NPR-melding. Antall godkjente helseforetak/ institusjoner økte gjennom hele denne perioden til overgangen var fullført i 2011. Ventsys inneholdt ikke informasjon om frist for nødvendig helsehjelp, utfall av vurdering av henvisning, datoer for utsettelser, informasjon om Fritt behandlingsvalg eller debitor.

   Se rundskriv om ventelisterapportering til NPR: (Rundskriv IS-2331)(pdf).

   NPR publiserer månedlig og tertialvis ventelistestatistikk.

   Se NPR sine statistikksider om ventetider og pasientrettigheter

   Kvaliteten i rapporteringen av ventelistedata til NPR har vært gjennomgått i to rapporter:


   NORSK PASIENTREGISTER 
   Norsk pasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel

   NPR - VENTELISTE

   Identifikasjonsnummer

   VENTELISTE

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer
  • NPR - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

   Norsk pasientregister sitt datagrunnlag innen TSB inkluderer all aktivitet innen TSB ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.

   De private rusinstitusjonene utgjør et betydelig bidrag til helsehjelpen i denne sektoren. Private institusjoner er en del av spesialisthelsetjenesten når aktiviteten er finansiert gjennom en avtale med et regionalt helseforetak, eller institusjonen er med i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg.

   TSB ble egen sektor i spesialisthelsetjenesten i 2007, og rapporteringen fra sektoren kom i gang fra 2009. NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold, både det som er ISF-finansiert og det som har annen statlig finansiering.

   Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på. Psykisk helsevern voksne og TSB er flere steder organisert sammen, og skillet mellom disse sektorene kan være vanskelig å finne. I inndelingen i data fra NPR er det valgt å følge et organisatorisk skille likt det som gjøres i SSB og i SAMDATA. Med denne inndelingen ser vi at noen pasienter med rusrelatert hovedtilstandskode eller fagområde får sin helsehjelp i psykisk helsevern.

   NORSK PASIENTREGISTER 
   NorskPasientregister (NPR) inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. 
   Les mer om NPR på Helsedirektoratets nettsider

   Full tittel

   NPR - TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING

   Identifikasjonsnummer

   TSB

   Produksjonsdato

   2018-04-12

   Se mer