Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte (LKG-registeret)

  Registeret inneholder dokumentasjon av behandlingsresultat fra pasienter som er født med leppe- kjeve- ganespalte. Siden oppstart i 2011 har det inkludert 80-100 pasienter årlig.

  Registeret samler data fra alle kirurgiske behandlinger som gjøres fra barnet er nyfødt til voksen alder.  

  De viktigste mål/variabler/indikatorer som angir grad av kvalitet i behandling av pasienter med LKG-spalte er bl.a. tale, hørsel, tenner og bitt, ansiktstrekk og -symmetri, generell trivsel, pårørendes tilfredshet med behandling, PROM data.

  Formålet med registeret er å:

  • sikre at barn født med leppe-kjeve-ganespalte får best mulig behandling og oppfølging.

  • sikre entydig registrering og datainnsamling fra behandlingen av pasienter med LKG i Norge.

  • sørge for at behandlingsteamene skal kunne holde oversikt over egne resultater (ønskede og uønskede), og bruke informasjonen til forbedringsarbeid.

  • registrere om pasientgruppen og foresatte føler seg ivaretatt.

  • legge til rette for å kunne sammenligne behandling og resultat mellom behandlingsteam.

  • legge til rette for forskning.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

  Kontakt Åse Sivertsen, faglig leder
  Forvalter Helse Bergen HF