Norsk diabetesregister for voksne

  Registeret inneholder opplysninger om personer over 18 år med type 1-diabetes, type 2-diabetes eller annen form for diabetes. 

  Opplysningene registreres elektronisk én gang i året av allmennleger, praktiserende spesialister og sykehuspoliklinikker. Basert på innsendte data, mottar legen eller poliklinikken som rapporterer en tilbakemeldingsrapport fra registeret. 

  Formålet med registeret er å:

  • forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes over 18 år. 

  • danne grunnlag for forskning på diabetes og diabetesrelaterte sykdommer. 

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner informasjon om hvilke variabler registeret inneholder på registerets nettsted.

  Kontakt Karianne Fjeld Løvaas, bioingeniør og seksjonsleder
  Forvalter Helse Bergen HF