Nasjonalt register for leddproteser

  Registeret inneholder opplysninger om hofteproteseoperasjoner som er blitt gjennomført siden 1987, og innsetting av alle typer leddproteser fra 1994 til i dag. 

  Det er faglig forankret i Norsk ortopedisk forening, og det er ortopediske kirurger i denne foreningen som leverer data til registeret.

  Formålet med registeret er å:

  • gi pasientene best mulig behandling ved kvalitetssikring og bedring av behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene.

  • Studere forskjeller i resultat for de mange ulike protesetypene og operasjonsmetodene som blir benyttet i Norge.

  • identifisere dårlige proteser og operasjonsmetoder.

  • publisere resultatene i vitenskapelige artikler.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og hvordan du får utlevert data på egen nettside.

   

  Forvalter Helse Bergen HF