Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er innlagt på sykehus med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). 

  Formålet med registeret er å:

  • sikre dokumentasjon av behandlingskvaliteten for KOLS-pasienter.

  • danne grunnlag for forskning om denne pasientgruppen.

  • sikre pasientene best mulig behandling og oppfølging.

  • sørge for entydig registrering og dattainnsamling for behandling og håndtering av KOLS.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.  

  Forvalter Helse Bergen HF