Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er inneliggende i sykehus med særdeles krevende smertetilstander. 

  Eksempler på pasienter som registreres er kreftpasienter, rusmiddelbrukere, kroniske smertepasienter og pasienter med psykiske lidelser.

   

  Formålet med registeret er å:

  • forbedre organisering av behandling og omsorg for pasienter med spesielt krevende smertetilstander.

  • gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin virksomhet.

  • øke forskningsbasert kunnskap om smertepasienter og behandlingen av disse

  • spre kunnskap i fagmiljø og befolkningen om tilstanden og behandlingsmulighetene.

  • lage grunnlag for forskning og nasjonale retningslinjer.

  • utvikle kvalitetsindikatorer for god smertebehandling.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

  Kontakt Lars Jørgen Rygh, overlege 55970947
  Forvalter Helse Bergen HF