Nasjonalt hoftebruddregister

  Registeret inneholder opplysninger om alle hoftebruddsoperasjoner som utføres på sykehus.

  I tillegg sendes det ut spørreskjema til pasientene 4, 12 og 36 måneder etter operasjonen. Registreringen forutsetter at samtykke er gitt fra pasientene.

  Registeret presenterer data for følgende kvalitetsindikatorer: Ventetid fra brudd til operasjon, bruk av protese ved dislokerte lårhalsbrudd, type protese og antibiotikaprofylakse ved protese.

  Registeret presenterer data på følgende resultatindikatorer: Rapporteringsgrad, 30 dagers overlevelse og reoperasjoner etter hoftebrudd.

   

  Formålet med registeret er å:

  • gi grunnlag for forskning på resultat av ulike behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak.

  • utvikle ny kunnskap som kan bidra til å forebygge sykdom og skade som fører til hoftebrudd.

  • kvalitetssikre og forbedre behandlingsmetoder og tilbud til pasientene.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av helseregisterloven § 7, og har konsesjon fra Datatilsynet og dispensasjon for taushetsplikten fra Helsedirektoratet. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek.

  Kontakt Eva Dybvik, biostatistiker
  Forvalter Helse Bergen HF