Nasjonalt barnehofteregister

  Registeret inneholder opplysninger om alle barn i Norge som får diagnosen Calvé-Legg-Perthes sykdom, hofteleddsdysplasi, eller epifysiolysis capitis femoris.

  I tillegg registreres alle barn, unge og unge voksne som har gjennomgått hoftebevarende kirurgi (ikke hofteleddsproteser eller revisjoner av slike eller traumer/frakturer).

   

  Formålet med registeret er å:

  • øke kunnskap om barnehoftelidelsen epidemiologi, handlingsrutiner og trender ved de ulike sykehus, risikofaktorer og progonoser og resultatene av behandlingen.

  • forbedre samordning av behandlingsmetodene og sammenligning av behandlingsresultatene på sykehus i Norge.

  • systematisere og bedre behandlingen av lidelsene i Norge.

  • bidra til forskning.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 7. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

  Datatilgang

  Du kan lese mer om registeret og hvordan du får utlevert data på egen nettside.

  Kontakt Ola Wiig, spesialist i ortopedisk kirurgi
  Forvalter Helse Bergen HF