Norsk Pacemaker og ICD-register

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som får implantert, justert, kontrollert, re-operert eller fjernet en pacemaker, hjertestarter (ICD) eller ledning til slike ved sykehus i Norge.

  En ny versjon av registeret, som vil inneholde mer opplyste detaljer, er under utvikling.

  Formålet med registeret er å:

  • sikre oversikt over hvilke pasienter som har hvilke typer utstyr implantert. Dette er viktig for oppfølging og ved eventuelle tekniske problemer (tilbaketrekking av utstyr).
  • sikre oversikt over resulateter av, og kvaliteten i arbeidet med pacemakere og implantert hjertestarter i det enkelte sykehus.
  • levere data til det nasjonale Hjerte- og karregisteret og gi mulighet til overvåkning av kvaliteten på arbeidet med pacemakere og implantert hjertestarter i Norge, inkludert pasientrapporterte resultater (PROM).

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. FHI er databehandlingssansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler. 

  Datatilgang

  Du kan lese om hvordan du får tilgang til data på FHIs nettside.

  Kontakt Per Torger Skretteberg