Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (NNK)

  Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som innlegges i landets nyfødtavdelinger, både syke barn født etter fullgått svangerskap og barn som er født for tidlig.

  Årsaker til innleggelse omfatter prematuritet, gulsott, infeksjon, respirasjonsproblemer, ulike former for organsvikt, hjernerelaterte avvik og skader, medfødte misdannelser inklusiv medfødte hjertefeil, fødselsasfyksi, metabolske sykdommer og sjeldne syndromer.

  Pasientgruppen representerer hele spekteret av sykelighetsgrad, fra stabile nyfødte barn som kun trenger overvåkning og behandling på grunn av litt umodenhet, til høysensitive, kritisk syke nyfødte barn med svikt i ett eller flere organer.

  Kvalitetsindikatorer i registeret er:

  • liggetid i sammenlignbare pasientgrupper.
  • antall dager med respiratorbehandling.
  • bruk av intravenøs antibiotika.
  • forekomst av mistenkt og verifisert infeksjon.
  • kompletthet i et predefinert sett av pasientdata.
  • forekomst av kronisk lungesykdom.
  • forekomst av alvorlig øyeskade.
  • forekomst av hjernerelaterte skader.
  • forekomst av alvorlig tarmsykdom/-skade.

   

  Formålet med registeret er å:

  Bidra til kvalitetsovervåkning, forbedring og forskning av nyfødtmedisinen i Norge.

  Registeret er hjemlet i Medisinsk Fødselsregisterforskriften og har juridiske hjemmelsgrunnlag til å samle inn personidentifiserende opplysninger uten samtykke fra den registrerte, frem til barnet er 1 år gammelt. FHI er databehandlingssansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler. 

  Datatilgang

  Ønsker du å få tilgang til data fra registeret, skal søkanden sendes til epost arild.ronnestad@rikshospitalet.no.

  Kontakt Arild Rønnestad, faglig leder