Norsk hjertestansregister

  Registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som rammes av uventet hjertestans i Norge, der hjerte- lungeredning (HLR) startes.

  Pasienten registreres når noen har startet med brystkompresjoner og pasienten har sirkulasjon når akuttmedisinsk personell ankommer, selv om vedkommende ikke hadde tegn til sirkulasjon på et tidligere tidspunkt.

  Opplysningene i registeret innebærer:

  • gjennomsnittsalder
  • kjønnsfordeling
  • antall pasienter som får tilbake hjerterytmen (ROSC)
  • antall pasienter som har egen hjerterytme når de ankommer sykehus
  • antall pasienter som er i live/døde 24 timer etter hjertestans
  • tidspunkt for utskrivelse fra sykehus
  • pasientens nevrologiske status ved utskrivelse

  Formålet med registeret er å:

  • monitorere kvalitet på helsehjelpen til personer som rammes av uventet hjertestans.
  • utvikle, styre og planlegge helsetjenester til personer med hjertestans.
  • overvåke nye tilfeller og forekomst i befolkningen.
  • bidra til forebyggende arbeid og forskning på årsaker til hjertestans og resultat av helsehjelp som blir gitt hjertestanspasientene.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helsepersonelloven § 39 og regulert av Hjerte- og karforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek

  Du kan lese mer om registeret og tilhørende variabler i registerprotokollen, og om hvordan du får tilgang til data på FHIs nettside.

  Kontakt Ingvild Tjelmeland, leder