Norsk hjertekirurgiregister

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som enten er operert med åpne operasjoner eller ved lukkede kirurgiske inngrep på hjertet og de store hjertenære kar. 

  Pasientene har vært behandlet med midlertidig mekanisk assistanse for hjerte og lungesvikt eller fått innoperert kunstige hjertepumper som sirkulasjonsassistanse.

  Enkelte data går helt tibake til 1995, og kan være blant annet alder, kjønn, pasientens risikoprofil som viser pasienttyngde og type inngrep.

  Formålet med registeret er å:

  • registrere risikofaktorer ved hjertekirurgi, tidlig dødelighet og tidlige kirurgiske komplikasjoner for å følge behandlingskvaliteten ved de norske hjertekirurgiske avdelingene.
  • relatere resultatene til tilsvarende rapporter fra skandinaviske og internasjonale fagregistre.

   

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8 og regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. FHI er databehandlingsansvarlig. Oslo universitetssykehus HF er databehandler. 

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese om hvordan du får tilgang til data på FHIs nettside.

  Kontakt Arnt E. Fiane, fagrådsleder